Expansion of the Sanctuary through the eyes of the sisters
MAZOWSZE. SACRUM I PROFANUM: 13.12.2021 (fragment)

Źródło: https://warszawa.tvp.pl/55720370/mazowsze-sacrum-i-profanum